6
هند با وجود داشتن هفت رودخانه پرآب، باران‌های موسمی و احاطه نیمی از مرز‌های این کشور در اقیانوس و دریا با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه شده است
ارسال دیدگاه