3
آبادان نام بندر و جزیره ای دلتا مانند است که در قدیم به عبادان معروف بوده است.
ارسال دیدگاه