4
سامانه فجر ۲۷ که توان شلیک ۸۵ گلوله در دقیقه را دارد، از قابلیت اتصال به سامانه کنترل آتش ناو‌های موشک انداز و ناوشکن‌های رزمی برخوردار است.
ارسال دیدگاه