4
پرواز ساعت ۱۸:۵۰ هواپیمایی آتا از تهران به شماره ۶۶۶۲ هنوز به مقصد نجف حرکت نکرده است.
ارسال دیدگاه