56
فردی در قالب خرید طلا، اقدام به سرقت از یک طلا فروشی واقع در گلسار رشت کرد.
ارسال دیدگاه