4
رادیو غدیر مؤسسه غدیرشناسی با درخواست مدیران نمایشگاه ، تحت عنوان رادیو عترت به صورت پخش سراسری در نمایشگاه فعالیت می‌کند.
ارسال دیدگاه