4
هوای پایتخت با شاخص ۸۵ در وضعیت سالم قرار دارد.
ارسال دیدگاه