13
حضرتی از تشکیل کارگروه‌های تخصصی تدوین بسته‌های ویژه خدمات استاندارد هوم کر در پنج کارگروه تخصصی نوزادان، کارگروه تخصصی سرطان، کارگروه تخصصی CVA، کارگروه تخصصی CHF و کارگروه تخصصی (تنفسی) ICU خبرداد.
ارسال دیدگاه