70
برنامه‌های هزاره خیام با برگزاری نخستین نشست این هزاره، با حضور خیام‌پژوهان داخلی و بین‌المللی و هنرمندان بنام برگزار می شود.
ارسال دیدگاه