3
منابع امنیتی از تهدید یک زن به بمبگذاری در بیمارستانی در شمال فرانسه خبر دادند.
ارسال دیدگاه