7
حکم بازداشت موقت اسفندیار رحیم مشایی برای یک ماه دیگر تمدید شد.
ارسال دیدگاه