5
امیر صالحی میدان را برای امیر موسوی باز کرده بود. در زمان جانشینی امیر موسوی در ارتش، اکثر مانور‌ها و ارزیابی‌های یگان‌ها، به دستور امیر صالحی توسط امیر موسوی انجام می‌شد.
ارسال دیدگاه