4
با تحقق شرایط تعیین شده در دستورالعمل حساب جاری، بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی که خارج از اراده و کنترل خود و به دلیل شرایط بیرونی، دارای چک برگشتی رفع سوء‌اثر نشده هستند برای اعطای دسته چک مساعدت می‌شود.
ارسال دیدگاه