5
برای تیم نساجی بوجه‌ای ۶ میلیاردی در نظر گرفته شده است.
ارسال دیدگاه