4
تغذیه سالم ضامن سلامتی شخص از نظر عملکرد جسمی و ذهنی است. به عبارتی دیگر فردی که از تغذیه سالم برخوردار باشد بسیار بهتر روی کار‌های روزمره اش تمرکز می‌کند.
ارسال دیدگاه