10
آمار گمرک از تجارت خارجی در سال ۹۶ حاکی از آن است که در مدت مذکور بیش از ۷۶ تن انواع زرده تخم خشک کرده وارد کشور شده است.
ارسال دیدگاه