7
پلیس میدلندز در غرب انگلیس یک خودرو را در هفته گذشته به علت حمل یک تشک خواب که از آن بیرون زده بود را متوقف کرد.
ارسال دیدگاه