7
فردی در استرالیا به طور اتفاقی از یک مار عظیم الجثه به طول 10 فوت که در گوشه حیاط خانه اش بر روی دیوار می خزید، فیلم گرفت.
ارسال دیدگاه