7
بعد از حذف تیم ملی انگلیس بین کارشناسان در این رابطه درگیری لفظی ایجاد شد.
ارسال دیدگاه