5
نماینده دولت مستعفی یمن در یونسکو از همخوانی موجود میان عربستان سعودی و امارات درباره تقسیم و تجزیه یمن خبر داد.
ارسال دیدگاه