4
رئیس مؤسسه بهداشت معنوی گفت: اصل تأثیرات روزه داری در بعد روحانی ماست و روزه داری متعارف برای این است که بتوانیم توجهات و تحولات درونی و معنوی را تجربه کنیم.
ارسال دیدگاه