4
٢ وزنه بردار ایرانى در دسته ١٠٢ کیلوگرم درخشیدند؛ على هاشمى طلایى و رضا بیرالوند برنزى شدند.
ارسال دیدگاه