3
پلیس شهر بارسلون اسپانیا دو قطار را در ایستگاه اصلی شهر بارسلون به دلیل کشف یک چمدان مشکوک تخلیه کرده است.
ارسال دیدگاه