2
ماجرای برت کاوانا فقط نوک کوه یخ است. من به تماشای کشورم نشسته‎ام که با حرکتی فرسایشی به سوی جنگ داخلی، درگیری و افزایش اقتدارگرایی و در نهایت فروپاشی پیش می‌رود. کودتایی مخملی با در دست داشتن کنترل ابزار اجرایی مانند پلیس، دادگاه ها، مجامع سیاسی، محافل قدرت، تبلیغات و روابط عمومی در جریان است.
ارسال دیدگاه