2
آمار تعداد سفر در فصل پاییز در میان فصل‌های دیگر رقم متوسطی دارد. اما باز هم این رقم کم نیست و نشان می‌دهد که در این فصل نیز بسیاری از مردم به‌قصد گردش و تفریح شهر خود را برای چند روز ترک می‌کنند. در همین راستا بسیاری از سرویس‌های مربوط به گردشگری سعی می‌کنند در این فصل پیشنهادهایی برای جذب مسافران در نظر بگیرند.
ارسال دیدگاه