8
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، منشأ قدرت را دانایی و دانشگاه را نیز مهد دانایی دانست و خاطرنشان کرد: وقتی بحث خودباوری ملی مطرح می‌شود، انعکاس پیشرفت‌های علمی دارای تاثیرات شگرفی است.
ارسال دیدگاه