3
اعضای شورای اسلامی شهر تهران ۵ گزینه تصدی پست شهرداری تهران را انتخاب کردند.
ارسال دیدگاه