5
مقنی گفت: برای ستاد طرح ملی حفظ قرآن کریم در نمایشگاه قرآن، بخش ویژه‌ای در نظر گرفته شده که در این بخش، فعالیت‌های مراکز زیر مجموعه شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ... به نمایش گذاشته می شود.
ارسال دیدگاه