5
مهدی رمضانی چابک طی حکمی از سوی ریاست محترم پژوهشگاه به عنوان رییس جدید حوزه ریاست معرفی شد.
ارسال دیدگاه