7
اگر روی هم حساب کنیم کلی از بیت‌المال خرج تو شده تا فوت و فن کار رو یاد گرفتی. از هزار گلوله‌ای که زدی ۹۰۰ تای اون به هدف نخورده. همه این‌ها انجام شده تا تو کاردان شدی.
ارسال دیدگاه