5
ابراهیمی دینانی پس از تماشای نمایش «آنتی گون» گفت: زندگی سراسر تضاد است و ناچاریم در زندگی با وجود همه این تضادها زندگی کنیم. آیا می شود تضادها را از زندگی برداشت؟
ارسال دیدگاه