2
تصویربرداری سریال بانوی عمارت تمام شد و همزمان ۶۰ درصد از تدوین این مجموعه نیز انجام شده است.
ارسال دیدگاه