10
مدیر موسسه انتشارات واژه‌های آسمانی گفت: استفاده از پیامبر درون و برون از جمله راه‌هایی است که باعث می‌شود با موانع شناخت مقابله کرد. اقدام به توصیه‌های پیامبران و قرآن و استفاده از عقل راهکار‌هایی است که برای مبارزه با موانع شناخت به کار می‌رود.
ارسال دیدگاه