3
بیش از دو هزار بنگاه اقتصادی و هولدینگ در سرتاسر ایران از سیستم‌های یکپارچه مالی فراپیام بهره‌برداری می‌کنند. گروه مهندسی نرم‌افزار فراپیام موفق به راه‌اندازی سیستم‌های یکپارچه در بیش از دو هزار مجموعه می‌باشد، مجموعه‌هایی از قبیل گروه صنعتی روزانه، گروه کارخانجات نساجی فردوس، شرکت تکدانه که با تجهیزشدن به نرم افزارهای فراپیام موفق به یکپارچگی سازمان، حذف هزینه‌های زائد، بالا بردن سرعت عملیات و توسعه بازارفروش خودگشته‌اند.
ارسال دیدگاه