5
قیمت ماشین بازی در بازار باید از ۱۵ هزار تا ۱۴۸ هزار تومان هزینه کرد.
ارسال دیدگاه