12
دادگاه عالی هند طی حکمی نماز خواندن در مسجد تاج محل را ممنوع کرد.
ارسال دیدگاه