77
کتاب «قصۀ قرآن حبشی» بر اساس روایت ابوطاهر طرسوسی و تصحیح علیرضا امامی و اردوان امیری نژاد توسط نشر چشمه منتشر شده است.
ارسال دیدگاه