4
حسن بلخاری در سخنانی با عنوان «ادب و اندیشهِ متعالی ایرانی» گفت: نقش فردوسی در احیای حکمت باستان (که تأثیر آن را در حکمه‌الاشراق سهروردی می‌بینیم) و نیز استوارساختن زبان فارسی بی‌بدیل است.
ارسال دیدگاه