2
اسلام دین توجه به علم و دانش است و از این رو معصومان (ع) نیز بر ترویج علم تأکید بسیار داشتند، امام رضا نیز در مدت حضور در ایران، شاگردان ایرانی بسیاری پرورش داده و درعلم ایران بسیار تاثیرگذار بوده است.
ارسال دیدگاه