4
سیروس دین محمدی با کسب سه امتیاز دیگر می تواند مطمئن باشد که ماموریت خود را در تبریز انجام داده است.
ارسال دیدگاه