4
برنامه از آسمان جمعه این هفته 22 تیرماه به نقش یگان های مهندسی در روزهای جنگ می پردازد که به یقین کمتر از جنگ افزارها و نیروهای نظامی نبوده است.
ارسال دیدگاه