21
«کودکی که پس از سه مرگ فاجعه در خانواده به دنیا آمده باشد، باید که در دنیای سکوت و خیال و رویا، روزگار بگذراند و در هاله‌ای که انبوه حرف‌های در گوشی در آنها موج می‌زند، غرق شود. سکوت و پنهان‌سازی مرگ دو برادر در سال‌های ۱۸ و ۱۹ زندگی و یک خواهر در هفت‌سالگی؛ که همه با یورش بی‌امان حصبه، در قروه و سرزمین سبز روستای زرین جو و بعدتر در همدان از بین رفتند. گرداگرد این کودک، کتاب بود، کتاب‌های پدر و مادر و روزنامه ها و نشریه های برادر و خواهر بزرگ‌تر.»
ارسال دیدگاه