6
پارادوکس ریاست جمهوری ترامپ این بود که هم بیشترین حرکات ایدئولوژیک و هم کمترین آن‌ها را داشت. این مسئله نشان‌دهنده نوعی تهدید عمیق ساختاری برای ارزش‌های لیبرال بود.
ارسال دیدگاه