7
رشیده طلیب و ایلهان عمر زنان مسلمانی هستند که توانستند به مجلس نمایندگان آمریکا راه یابند.
ارسال دیدگاه