5
فرهنگ و هنر در بیست و هفتمین روز از فروردین ماه 96 با اخبار و حاشیه های فراوانی روبرو بود که از جمله مهم ترین آنها می توان به آخرین اخبار از جدیدترین فیلم "پوران درخشنده" با نام "هیس پسرها گریه نمی کنند" اشاره کرد.
ارسال دیدگاه