4
عضو شورای عالی مسابقات بین المللی قرآن کریم بانوان گفت: این رقابت ها به ایجاد انگیزه بیشتر به زنان ما در حفظ و عمل به قرآن کریم کمک می کند.
ارسال دیدگاه