4
دو توریست هنگام سلفی گرفتن درکنار دیوار ساحلی، در لیسبون مردند.
ارسال دیدگاه