6
در اصل دنیا و جوامع بشری به‌عنوان منظومه‌ای دیده شده‌اند که کنش‌های انسان‌ها، واکنش‌های متناسب با خود را دارد و فایده هرگونه احسان و نیکی در دنیا، در نهایت به انجام‌دهنده آن بازخواهد گشت.
ارسال دیدگاه