6
مقام وزارت امورخارجه روسیه، خروج آمریکا از برجام را اقدامی کوته بینانه و اشتباهی جدی دانست.
ارسال دیدگاه