63
علی محمدی با صدور احکامی معاونان جدید فرهنگی اجتماعی، اوقافی و حقوقی و امورمجلس و بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه و مدیران کل تحقیق و حسابرسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را منصوب کرد.
ارسال دیدگاه